Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 18 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020.

Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (lĩnh vực bảo vệ môi trường) tại địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành

- Lĩnh vực theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các Sở, Ban, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, ngành, địa phương.

c) Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

d) Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở, ban, ngành, địa phương.

2.2. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường do HĐND, UBND tỉnh ban hành; các văn bản hướng dẫn, đôn đốc của các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện về thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Sản phẩm đầu ra: Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở, ban, ngành, địa phương.

2.3. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

đ) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp xử lý.

2.4. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

b) Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

c) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo/Thông báo kết luận kiểm tra.

d) Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan.

Các đơn vị tại mục 2 phần III Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc kết hợp với kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của đơn vị tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, đơn vị.

Đối với Đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện do phòng Tư pháp tham mưu trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định thành lập.

đ) Địa điểm kiểm tra: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quyết định kiểm tra.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định căn cứ vào vụ việc cụ thể.

e) Thời gian kiểm tra: Trong năm 2020 (hoàn thành trước ngày 15/11/2020).

g) Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các Sở, Ban, ngành.

2.5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường

b) Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo.

c) Cơ quan điều tra, khảo sát: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

d) Đối tượng: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

đ) Địa điểm thực hiện điều tra, khảo sát: Tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

e) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

g) Kinh phí thực hiện: Kinh phí cải cách hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này; đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành; lựa chọn, địa bàn, đơn vị là đối tượng kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch này đảm bảo tính toàn diện, tránh trùng lắp. Thông báo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương biết, thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện lựa chọn đối tượng, địa bàn cụ thể để thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

- Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định không phù hợp hoặc chồng chéo, thiếu tính khả thi.

2. Công an tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa,Thể thao và Du lịch

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các công việc theo dõi thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Các Sở, Ban, ngành có liên quan (không thuộc lĩnh vực trọng tâm, liên ngành)

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ vào kế hoạch của Bộ, ngành quản lý cấp trên và kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị.

- Xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý của Sở, Ban, ngành, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

4. UBND các huyện, thành phố

- Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND cùng cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch sau khi được ban hành.

- Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của địa phương; gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2020 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.