Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/KH-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL); Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2020 với nội dung như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình THPL theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng THPL tại địa phương để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả THPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

II. Yêu cầu

1. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi THPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị nhằm huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình THPL.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Triển khai công tác theo dõi tình hình THPL

1. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình THPL

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian thực hiện: Việc tập huấn thực hiện trong Quý II, các nội dung dung tuyên truyền khác thực hiện thường xuyên trong năm 2020

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL; hướng dẫn hoạt động kiểm tra lĩnh vực trọng tâm theo kế hoạch năm 2020 của UBND tỉnh

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác theo dõi tình hình THPL cho cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ tư pháp cấp huyện, cấp xã và cán bộ được phân công làm công tác theo dõi tình hình THPL tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. Theo dõi tình hình THPL chung trên địa bàn tỉnh (theo dõi toàn diện tình hình THPL theo ngành, lĩnh vực và địa phương)

- Nội dung theo dõi: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; tình hình bảo đảm các điều kiện cho THPL; tình hình THPL trong ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương hoặc văn bản chỉ đạo theo ngành, lĩnh vực; các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch theo dõi tình hình THPL của đơn vị. Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo các quy định từ Điều 10 đến Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch theo dõi tình hình THPL của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố gửi về Sở Tư pháp để theo dõi trước ngày 14 tháng 02 năm 2020.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo theo dõi tình hình THPL; văn bản xử lý theo thẩm quyền; văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những vướng mắc trong THPL.

III. Theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực trọng tâm

1. Phạm vi, lĩnh vực theo dõi

- Lĩnh vực theo dõi: Tình hình THPL trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Phạm vi theo dõi: Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình THPL

2.1. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp, xây dựng Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL về bảo vệ môi trường.

b) Sản phẩm đầu ra:

- Ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL về bảo vệ môi trường.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2.2. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình THPL về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử;

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình THPL.

c) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ngành, địa phương liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2.3. Kiểm tra liên ngành tình hình THPL về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra liên ngành theo Kế hoạch này và kiểm tra đột xuất về tình hình THPL liên quan đến bảo vệ môi trường.

b) Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra tình hình chung về bảo vệ môi trường tại một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

c) Sản phẩm đầu ra: Thông báo Kết luận kiểm tra.

d) Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

đ) Địa điểm kiểm tra: Dự kiến kiểm tra tại các huyện, thành phố: Bình Đại, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, thành phố Bến Tre.

e) Thời gian kiểm tra: Quý III/2020.

2.4. Điều tra, khảo sát tình hình THPL về bảo vệ môi trường

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình THPL về bảo vệ môi trường.

b) Sản phẩm đầu ra: Phiếu điều tra, khảo sát; Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và xử lý kết quả điều tra, khảo sát.

c) Cơ quan điều tra, khảo sát: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

d) Đối tượng điều tra, khảo sát: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

đ) Địa điểm thực hiện điều tra, khảo sát: theo điểm đ, mục 2.3 Kế hoạch này.

e) Thời gian điều tra, khảo sát: Quý III/2020.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo về tình hình THPL trên địa bàn.

- Tổng hợp kết quả báo cáo do các cơ quan, đơn vị gửi về xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình THPL trình UBND tỉnh trước ngày 03/12/2020 để báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Triển khai việc theo dõi tình hình THPL theo phần II Mục B Kế hoạch này.

- Thường xuyên theo dõi, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác theo dõi tình hình THPL; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình THPL

- Phối hợp với Sở Tư pháp cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL năm 2020 tại đơn vị, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 29/11/2020 để tổng hợp.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các tổ chức chính trị xã hội; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp - ĐT: 02753.575.203) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như phần C (thực hiện);
- Cục QLXLVPHC & TDTHPL - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác Phía Nam - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- CT, các PCT. UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Phòng: NC; TH;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng