Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL.

- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng THPL trong lĩnh vực có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh để kịp thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả THPL.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung và hình thức theo dõi THPL được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân khác vào công tác theo dõi tình hình THPL.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình THPL

a) Tiếp tục phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THPL và nghiệp vụ theo dõi THPL.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2020.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

b) Tổ chức hội thảo, tọa đàm và điều tra, khảo sát về công tác theo dõi THPL và nghiệp vụ theo dõi THPL.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2020.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi THPL.

- Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện.

2. Theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh

2.1. Lĩnh vực thực hiện theo dõi

a) Lĩnh vực theo dõi trọng tâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện theo dõi lĩnh vực trọng tâm năm 2020 được quy định trong kế hoạch này.

b) Lĩnh vực khác

Đối với các lĩnh vực còn lại (không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình THPL năm 2020 nêu tại kế hoạch này) các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn, tổ chức theo dõi THPL đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP để công tác này được thực hiện thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

2.2. Nội dung theo dõi

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện theo dõi tình hình THPL đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung sau đây:

a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, thi hành văn bản quy phạm pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản;

- Tính thống nhất, đồng bộ của văn bản;

- Tính khả thi của văn bản.

b) Tình hình đảm bảo các điều kiện cho công tác theo dõi THPL, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức, bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho công tác THPL;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác theo dõi THPL.

c) Tình hình tuân thủ pháp luật, tiến hành xem xét, đánh giá theo các tiêu chí sau:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong THPL của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức và công dân.

2.3. Các hoạt động để thực hiện công tác theo dõi

a) Đối với lĩnh vực theo dõi trọng tâm

Theo dõi tình hình THPL về: Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và Quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở từng lĩnh vực theo dõi xác định các hoạt động để thực hiện theo dõi cho phù hợp quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

- Thu thập thông tin tình hình THPL về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế.

+ Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước.

+ Thu thập thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

+ Thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Thời gian thu thập: Cả năm 2020.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Kiểm tra tình hình THPL về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra tình hình THPL về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó gắn hoạt động kiểm tra tình hình THPL với xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách pháp luật về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế.

Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2020.

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Trên cơ sở kết quả phân tích, xử lý thông tin, kiểm tra (nếu có), Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, để kịp thời kiến nghị, đề xuất xử lý các trường hợp khó khăn vướng mắc trên địa bàn với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

b) Đối với lĩnh vực khác

Trên cơ sở kế hoạch và yêu cầu theo dõi THPL của cơ quan, địa bàn mình, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lựa chọn lĩnh vực và tổ chức hoạt động theo dõi THPL ở cơ quan, đơn vị mình theo các cách thức quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi THPL và nghiệp vụ theo dõi THPL; hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi THPL.

b) Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện theo dõi tình hình THPL về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt và quản lý, xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

a) Căn cứ vào lĩnh vực theo dõi trọng tâm năm 2020 trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch xác định nội dung quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình có liên quan gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trong tháng 02/2020. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại ngành, địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực khác để tổ chức theo dõi THPL.

b) Các sở, ngành còn lại trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2020 của cơ quan, đơn vị trong đó lựa chọn lĩnh vực trọng tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức thực hiện theo dõi tình hình THPL; báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/09/2020.

c) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và bảo đảm các điều kiện cần thiết của các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi THPL.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin kiến nghị của quần chúng nhân dân về tình hình THPL.

b) Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thực thi pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

c) Hội Luật gia, đoàn Luật sư tỉnh cung cấp ý kiến của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình THPL.

d) Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp ý kiến phản ánh của bạn đọc, bạn nghe và xem đài về tình hình THPL (nếu có).

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu và thời điểm gửi báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo năm công tác theo dõi THPL về Sở Tư pháp trước ngày 01/12/2020 để tổng hợp.

Sở Tư pháp tham mưu, xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Tư pháp trước ngày 08/12/2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Tư pháp: Sử dụng kinh phí theo dõi tình hình THPL năm 2020.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí để thực hiện công tác theo dõi THPL của cơ quan, địa phương mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Hội Luật gia, đoàn Luật sư tỉnh;
- Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn; đài PT&TH tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh,
Các phòng CV, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải