Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4262/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 05 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thông báo số 154/TB-VPCP ngày 12/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 42/NQ-CP , Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-TTg , Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 154/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ đến từng cơ quan, tổ chức và nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đề ra.

3. Tập trung phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập của từng ngành lĩnh vực và khu vực doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, sắp xếp, tổ chức lại và phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm thiểu các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

4. Thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nguyên tắc:

a) Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.

b) Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

c) Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết số 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

d) Ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách tại Nghị quyết số 42/NQ-CP .

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

a) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk:

- Chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; cải tiến quy trình, thủ tục nhằm rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho vay, tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn; triển khai có hiệu quả quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

c) Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh theo thẩm quyền hướng dẫn thời điểm đóng kinh phí công đoàn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, theo dõi, hỗ trợ, không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này để vi phạm pháp luật.

b) Sở Tài chính:

Trong phạm vi và lĩnh vực quản lý, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí và gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp, xử lý.

c) Sở Công Thương:

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Công Thương về việc chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.

d) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, tham mưu tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu

a) Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất; có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ.

- Có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt và thông tin kịp thời cho các cơ quan chuyên ngành, doanh nghiệp, người dân về tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là tình hình thị trường Trung Quốc, các nước Châu Âu và các thị trường mới.

- Đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19.

- Theo dõi, nắm tình hình dự trữ nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các siêu thị, Trung tâm thương mại, chợ trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa khi dịch có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh triển khai Phương án bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu để ứng phó dịch Covid-19.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các địa phương đơn vị tập trung đẩy mạnh sản xuất; chế biến hàng nông, lâm, thủy sản.

- Tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường, ngoài các thị trường truyền thống; hỗ trợ mạnh mẽ cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng truy suất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thông tin thường xuyên, kịp thời về tình hình xuất - nhập khẩu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là tình hình thị trường Trung Quốc, các nước Châu Âu và các thị trường mới đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác biết và tiếp cận thông tin nhanh nhất; Hướng dẫn, khuyến nghị các mặt hàng nào cần xuất khẩu để doanh nghiệp có định hướng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh:

Đẩy mạnh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: Thông quan, hoàn thuế, gia hạn nộp thuế...; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cục Thuế tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Cục Hải quan tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục bảo đảm thông quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

đ) Đề nghị Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, đầu cơ găm hàng, giá, nhất là đối với các mặt hàng trang thiết bị y tế thiết yếu (khẩu trang, nước sát khuẩn...) dùng để phòng, chống dịch Covid-19.

4. Phục hồi và phát triển ngành du lịch

a) Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông về du lịch an toàn, thân thiện, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thông tin kịp thời, nắm tình hình về thành phần lịch sử các du khách đến du lịch tại địa bàn tỉnh, đặc biệt là các du khách nước ngoài và các du khách từ vùng trung tâm có dịch để theo dõi, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ hướng dẫn, giúp đỡ các cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ tục đăng ký hoạt động du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Hỗ trợ các địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ du lịch... góp phần khôi phục lại các hoạt động kinh doanh du lịch sau dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch thường xuyên, sâu rộng đến với du khách trong và ngoài nước nhằm thu hút du lịch đến tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

a) Các chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA); tập trung sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế - xã hội. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công quy mô lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như các dự án: Hồ Ea Tam, đường Đông - Tây; mở rộng bùng binh Km3, thành phố Buôn Ma Thuột; hồ Ea Kao và thủy lợi Yên Ngựa - Buôn Biếp; Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 13 và tỉnh lộ 3 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020.

Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục các dự án có vốn thông báo sau và các khoản chưa phân bổ trong kế hoạch năm 2020, tham mưu UBND tỉnh phân bổ theo quy định.

Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, làm chậm, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã, thành phố triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát triển.

c) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan...; có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

6. Tập trung xử lý vướng mắc, hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp; áp dụng một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc về lao động:

- Đánh giá tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; có biện pháp đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động cũng như những tác động của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề, lĩnh vực có lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm để có phương án hỗ trợ.

- Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Đề xuất các giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch.

- Thực hiện thống kê rà soát doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19 gồm: Số lao động bị ảnh hưởng (chấm dứt hợp đồng lao động; tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động) để có cơ sở thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

- Đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; trước mắt đề nghị người sử dụng lao động có các phương án hỗ trợ kịp thời cho người lao động nước ngoài đang làm việc tại trong thời gian bị cách ly (nếu có) và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong thời gian ngừng việc từ các nguồn tài chính hợp pháp của doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 06 nhóm đối tượng được quy định tại Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các đơn vị, các huyện, thị xã thành phố để thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

- Tổng hợp kinh phí thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài chính bổ sung kinh phí theo quy định.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk triển khai kịp thời Chương trình cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Y tế:

- Khẩn trương đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu của các đơn vị trực thuộc, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động sử dụng kinh phí trong dự toán NSNN năm 2020 đã được giao, kể cả nguồn dự phòng ngân sách, các nguồn lực sẵn có, tại chỗ để đảm bảo kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí và thực hiện chi trả một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

8. Đẩy mạnh thông tin truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chủ trì cùng các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, của tỉnh trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.

- Tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phòng chống dịch Covid-19 trong nhân dân, tích cực hỗ trợ, đoàn kết khi tình hình dịch có diễn biến phức tạp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt và chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch này; tuyệt đối tránh xin cho, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh, định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức xã hội, đoàn thể nhân dân có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 để kiến nghị với ngành chức năng của tỉnh kịp thời tháo gỡ.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 2757/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- NHNNVN CN tỉnh; BHXH tỉnh; Cục LĐLĐ tỉnh; HHDN tỉnh;
- CVP các PCVP UBND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Ph20b)

CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Nghị