Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19. Tham dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban: Tài chính - Ngân sách, Kinh tế, Các vấn đề xã hội, Quốc phòng và An ninh, Tư pháp, Pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện một số Hiệp hội, tổ chức tín dụng, tập đoàn, tổng công ty.

Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế - xã hội nước ta, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ quyết liệt phòng chống dịch; đồng thời quyết tâm cao độ để vượt qua khó khăn trên các lĩnh vực do dịch bệnh gây ra, với tinh thần “khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba”; duy trì, phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian có dịch và thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh sau dịch; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các cấp, các ngành và báo cáo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền; khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số địa phương, một số ngành trong thời gian vừa qua.

Yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Sớm thành lập các Ban chỉ đạo đủ thẩm quyền ở địa phương để kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

b) Đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo, biến nguy cơ thành thời cơ, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo cụ thể, các giải pháp mạnh mẽ nhằm cơ cấu lại kinh tế, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao, nhất là đối với các tỉnh, thành phố là động lực, đầu tàu phát triển của các vùng và cả nước.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, cơ quan liên quan tại Hội nghị, kịp thời giải quyết, trả lời các kiến nghị, đề xuất này theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiên cứu, có ý kiến tham gia cụ thể đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị (bản chụp gửi kèm theo), gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trong đó lưu ý bổ sung nội dung về bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước tác động của đại dịch Covid-19.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

a) Khẩn trương xây dựng các kịch bản, phương án, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2020, trong đó xem xét kỹ lưỡng, có phương án điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

b) Tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị và ý kiến tham gia bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 18 tháng 4 năm 2020, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Có kế hoạch tổ chức lại, kiểm tra, đôn đốc việc đẩy mạnh sản xuất, cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa, mở rộng thị trường quốc tế, tận dụng tốt cơ hội của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết; tìm biện pháp đón nhận các dòng đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh đầu tư xã hội; khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước. Có phương án để kịp thời nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất; thúc đẩy sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng; kiểm soát tốt thị trường, giá cả, nhất là mặt hàng thịt lợn và các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá.

- Có giải pháp cụ thể, thiết thực về chính sách tiền tệ, tài khóa hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn, chú ý giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ, rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tận dụng tốt các cơ hội phục hồi nền kinh tế sau dịch.

- Tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, có quy định cụ thể và chế tài đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương để xảy ra tình trạng chậm giải ngân các dự án đầu tư công ở Bộ, ngành, địa phương mình; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, làm chậm, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

- Có kế hoạch, giải pháp cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm,...

- Giữ vững và phát triển các quan hệ đối ngoại, có kế hoạch, phương án cụ thể, phù hợp thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và phát huy, củng cố vai trò của ta trên trường quốc tế. Trước hết đẩy mạnh xuất nhập khẩu, bảo đảm chuỗi cung ứng thiết bị vật tư cho sản xuất - kinh doanh.

- Đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo khí thế mới, quyết tâm mới trong giai đoạn mới để vượt khó đi lên, bảo đảm sản xuất, đời sống, ổn định xã hội, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời nỗ lực cao nhất thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thường xuyên kiểm tra các Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 ở các địa phương và một số Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các Ngân hàng: AgriBank, VietinBank, BIDV, VietcomBank;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước;
- Các Hiệp hội: Bất động sản VN, Diệt may VN, Du lịch VN, Vận tải VN, Dịch vụ Logistics VN, Da giày, túi xách VN, Các Trường Đại học và Cao đẳng VN, Doanh nghiệp nhỏ và vừa VN, Sản xuất ô tô VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3)H.Dương

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 154/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 154/TB-VPCP
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 12/04/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/04/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản