Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 94/KH-UBND

Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/03/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (viết tắt là Chỉ thị số 11), Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng, tác động lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực.

2. Phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 11 đến các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm đảm bảo cho các yêu cầu, nhiệm vụ của chỉ thị được triển khai một cách thống nhất.

3. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo tinh thần chỉ đạo hành động của Chỉ thị số 11. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 11.

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 11 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; phối hợp với cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Chỉ thị số 11.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, thương mại, thanh toán điện tử; triển khai cái văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 12/3/2020 về Quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19

- Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị các Bộ, ngành Trung ương quy định hỗ trợ các chính sách liên quan để sớm thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thống nhất từ Trung ương đến địa phương

Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh áp dụng một số chính sách hỗ trợ về: miễn giảm thuế, giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ lãi suất, giãn nợ, gia hạn nợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng,…

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế.

4. Nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gặp khó khăn phải cắt giảm lao động bởi tác động của dịch Covid-19; đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm xã hội

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và UBND các địa phương.

5. Chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ; hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để giúp nhà đầu tư nhanh chóng khởi công, triển khai thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

6. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo UBND tỉnh có các giải pháp chỉ đạo xử lý kịp thời theo quy định, định kỳ ít nhất 02 lần/tháng

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành có liên quan.

7. Vận hành phần mềm hỗ trợ để doanh nghiệp, hộ kinh doanh,… chủ động khai báo trực tuyến và tổng hợp tự động tình hình thiệt hại do dịch Covid-19 trên trang website ddci.thuathienhue.gov.vn

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin Truyền Thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

8. Tăng cường tuyên truyền thông tin đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động yên tâm, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các địa phương, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế.

9. Tăng cường hỗ trợ công tác xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, nhất là đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất của ngành dệt may; Hỗ trợ đầu vào sản xuất (nguyên nhiên liệu điện, nước,…), dịch vụ xã hội (viễn thông, môi trường…) cho sản xuất

- Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp về đẩy mạnh xuất khẩu theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Tổng hợp, cung cấp thường xuyên các thông tin cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn về danh sách các nhà phân phối, sản xuất xuất khẩu nguyên phụ liệu cho các ngành dệt may, nguyên nhiên liệu vật liệu phục vụ sản xuất; hỗ trợ đầu vào sản xuất, dịch vụ xã hội cho sản xuất

+ Cơ quan chủ trì: Sở Công thương.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, UBND các địa phương liên quan, Sở Xây dựng, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm dịch hàng hóa xuất nhập khẩu.

+ Cơ quan chủ trì: Cục Hải quan, Cảng Vụ Hàng hải.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông và Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh UBND các địa phương liên quan.

10. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài… nhập cảnh theo quy định

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Sở Y tế.

11. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạm hoãn tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nếu không cần thiết

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

12. Triển khai thực hiện đồng bộ các gói kích cầu du lịch; rà soát, tổng hợp những khó khăn, thiệt hại của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch để tham mưu, đề xuất UBND có chính sách hỗ trợ phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế.

13. Chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân tiêu thụ một số sản phẩm nông sản do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các địa phương.

14. Triển khai thực hiện công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2019 - 2020. Đẩy mạnh tái đàn, khắc phục dịch tả lợn Châu Phi. Nghiên cứu cơ hội và chuyển đổi phương thức kinh doanh tiêu thụ, xuất khẩu các ngành nông, lâm, thủy sản chủ lực khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp tăng cao trong và ngoài nước sau khi công bố hết dịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Hội Nông dân và các đoàn thể; các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp chủ lực.

15. Tiếp tục vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này chủ động, phối hợp với cơ quan chủ trì triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Trước ngày 20 hàng tháng, tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh xem xét (Địa chỉ email Phòng Tổng hợp, Quy hoạch: tonghop.skhdt@thuathienhue.gov.vn).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- Cảng vụ Hàng Hải tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế;
- Hội nông dân tỉnh;
- Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh;
- Viện nghiên cứu phát triển tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh;
- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Lưu: VT, TH, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương