Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 660/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 607/TTrLN/GDĐT-YT-LĐTBXH ngày 28/02/2020 của liên Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sau khi xem xét, thống nhất tại hội nghị giao ban trực tuyến ngày 28/02/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020.

- Sinh viên, học viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trực thuộc Thành phố trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 02/3/2020 (thứ Hai).

- Đối với các trường Quốc tế: Hiệu trưởng các trường quyết định việc cho học sinh trở lại học tập khi nhà trường cam kết bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và sự thống nhất của phụ huynh học sinh.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

- UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi học sinh, sinh viên đến trường đối với các cơ sở đóng trên địa bàn. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh, sinh viên đến trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: CVP, PCVP Đặng Hương Giang;
- Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung