Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/UBND-VX
Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các đơn vị, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 471/TTr-GDĐT-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 về báo cáo việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đến hết tháng 02 năm 2020.

2. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2020 để hoàn tất nội dung Chương trình./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- ĐH Sài Gòn; ĐH Y khoa PNT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm