Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO TRẺ MẦM NON, HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG TIẾP TỤC NGHỈ HỌC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT, ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 126/TTr-SGDĐT, ngày 15/02/2020 và điều kiện thực tế về phòng dịch tại địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang nghỉ học từ ngày 16/02/2020 đến hết 29/02/2020 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điều 2. Giao các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; các trường Trung cấp, Cao đẳng và UBND các huyện, thành phố thông tin kịp thời về thời gian nghỉ học đến học sinh, sinh viên và gia đình học sinh; Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh; Tiếp tục phối hợp với cơ sở y tế và gia đình học sinh, sinh viên trong việc tuyên truyền, kịp thời nắm bắt tình hình và triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ GD&ĐT;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Giang;
- Các huyện ủy, thành ủy;
- LĐ VP Đ. ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh;
- VNPT Office;
- Lưu: VT, VHXH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn