Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Theo Bộ Y tế, tính đến 14g00 ngày 26/02/2020 số trường hợp mắc bệnh Covid-19 trên thế giới là 80.997 người, trong đó số trường hợp tử vong là 2.763 người (Trung Quốc có 78.066 người mắc bệnh, Hàn Quốc có 1.146 người mắc bệnh). Tại Việt Nam chỉ có 16 người mắc bệnh và cả 16 người đã được điều trị hồi phục sức khỏe; 12 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm bệnh mới. Các hoạt động giám sát y tế, cách ly người đến từ vùng dịch được thực hiện nghiêm. Hai trong số ba tỉnh được công bố có dịch (Thanh Hóa, Khánh Hòa) đã đủ các điều kiện công bố hết dịch. Tuy nhiên, tại nhiều nước trên thế giới, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường, nhất là trong mấy ngày qua tại Hàn Quốc, Nhật Bản, I-ta-li-a, I-ran và một số quốc gia. Tại Ninh Thuận, đến 14g00 ngày 26/02/2020 chưa có trường hợp xác định nhiễm Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương; Công văn số 4696-CV/TU ngày 31/01/2020, Kế hoạch số 218-KH/TU ngày 06/02/2020, Thông báo số 699-TB/TU ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020, Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 06/02/2020, nội dung Chỉ thị này của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

2. Đối với người nhập cảnh từ các vùng có dịch của Hàn Quốc và từ vùng có dịch của vùng lãnh thổ, các nước khác đến tỉnh Ninh Thuận:

a) Sở Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện việc cách ly tập trung, sử dụng khoa Nội Bệnh viện đa khoa tỉnh (mới xây, chưa sử dụng) để làm khu cách ly tập trung của tỉnh; thực hiện việc cách ly tại cơ sở y tế đối với người nghi nhiễm bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh không thuộc trường hợp cách ly theo điểm a trên đây, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

c) Công an tỉnh thông báo cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông tin về hành khách từ vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày để thực hiện việc cách ly y tế theo điểm a, điểm b nêu trên; thông tin về hành khách từ Hàn Quốc đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 12/02/2020 cho các địa phương để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly khi cần thiết.

d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì theo dõi số lượng, tình hình khách du lịch có mặt trên địa bàn tỉnh đến từ các nước có dịch để kịp thời thông tin, phối hợp với ngành chức năng thực hiện cách ly, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết; nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi số lượng, tình hình người lao động có mặt trên địa bàn tỉnh trở về từ các vùng có dịch để kịp thời thông tin, phối hợp với ngành chức năng thực hiện cách ly, giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Không tổ chức đưa lao động Ninh Thuận đến các khu vực đang có dịch.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế khi có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đối với người đến từ vùng có dịch đã nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày qua; thực hiện giám sát, theo dõi về sức khỏe đối với công dân đến từ các vùng khác của Hàn Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương thực hiện nội dung Chỉ thị này. Giao Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Bộ CHQS, Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Website tỉnh Ninh Thuận;
- VPUB: CVP, PVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình