Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/UBND-VX
Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Du lịch;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Công an thành phố;
- Bộ Tư lệnh thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Công an cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 về việc đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19;

Thực hiện ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 865/BYT-DP ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 868/BYT-DP ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc hướng dẫn cách ly đối với người từ Hàn Quốc,

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm các giải pháp về quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch trong các hoạt động hàng không, du lịch, vận chuyển hàng hóa; tăng cường biện pháp rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ vùng có dịch.

2. Giao Sở Ngoại vụ:

- Thông báo ngay cho lãnh sự quán Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh tho có dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch mà Việt Nam áp dụng, trong đó có việc tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, đối với các đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt sẽ phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

- Thông báo đến người dân thành phố không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết, nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh trở lại Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan huy động và cử cán bộ có khả năng phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc đến làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ đơn vị kiểm dịch y tế trong việc hướng dẫn người thực hiện khai báo y tế, sàng lọc tờ khai y tế cũng như thực hiện các biện pháp kiểm dịch theo quy định.

3. Giao Sở Y tế:

- Chỉ đạo áp dụng khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc, phát hiện sớm những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở và những người đến từ hoặc đi qua khu vực tỉnh Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để tổ chức cách ly y tế kịp thời.

- Tất cả những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được phát hiện tại cửa khẩu phải lập tức cách ly tuyệt đối tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

- Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực tỉnh Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh:

+ Nếu được phát hiện tại cửa khẩu: chuyển về Khu cách ly tập trung của thành phố.

+ Nếu được phát hiện từ cộng đồng: Ủy ban nhân dân quận, huyện nào phát hiện sẽ được đưa về cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện đó.

+ Các nội dung liên quan khác về cách ly tập trung được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

- Đối với người trở về từ khu vực khác ngoài khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc thì khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, nếu có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải thông báo, sau đó đến ngay cơ sở y tế để được cách ly, điều trị.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế phối hợp các thực hiện các thủ tục cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ hỗ trợ ngôn ngữ làm việc tại cửa khẩu, hoàn thành nhiệm vụ.

4. Đề nghị Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp, cung cấp cho ngành y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện thông tin về hành khách từ vùng có dịch nhập cảnh vào thành phố để tổ chức cách ly y tế theo quy định.

5. Giao Sở Du lịch khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết; nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở lưu trú, công ty du lịch lữ hành và phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, giám sát chặt chẽ khách du lịch đến từ hoặc đi qua những vùng có dịch bệnh, tổ chức cách ly y tế theo quy định.

6. Giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp với chính quyền địa phương và các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh vào thành phố, lập danh sách tất cả những người nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực tỉnh Daegu và khu Bắc Gyeongsang đã nhập cảnh từ ngày 11 tháng 02 năm 2020 để tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe và cách ly y tế kịp thời.

7. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, số lượng người lao động đến từ Hàn Quốc nhập cảnh vào thành phố từ ngày 11 tháng 02 năm 2020 để tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe và cách ly y tế kịp thời.

8. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo đơn vị y tế địa phương thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế khi có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đối với người đến từ vùng có dịch đã nhập cảnh vào thành phố trong vòng 14 ngày qua; thực hiện giám sát, theo dõi về sức khỏe đối với công dân đến từ các vùng khác của Hàn Quốc.

- Tiếp tục chỉ đạo Công an quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn rà soát, cập nhật tình hình dân cư trên địa bàn, lập danh sách tất cả những người nhập cảnh từ Hàn Quốc, đặc biệt các trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực tỉnh Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 11 tháng 02 năm 2020 để tổ chức giám sát, theo dõi sức khỏe và cách ly y tế kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (Kèm CT số 10);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ thành phố và các đoàn thể thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX/P).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm