Công văn 616/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành


Số hiệu: 616/SGDĐT-CTTT Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Ngày ban hành: 28/02/2020 Ngày công báo: Chưa rõ Ngày công báo: Chưa rõ

Loại văn bản: Công văn Người ký: Chử Xuân Dũng Ngày hiệu lực: 28/02/2020 Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật

Đang tải lược đồ vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/SGDĐT-CTTT
V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Thủ trưởng cac đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Công văn số 660/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của UBND Thành phố về việc tiếp tục cho học sinh nghi học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, bao gồm: trường mầm non, tiu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 08/3/2020.

Học sinh Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 02/3/2020 (thứ Hai).

Đối với các trường Quốc tế: Hiệu trưng các trường quyết định việc cho học sinh trở lại học tập khi nhà trường cam kết bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và sự thống nhất của phụ huynh học sinh.

Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ban ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh đến trường.

2. Trong thời gian học sinh nghi học, các đơn vị trường học có kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà, thường xuyên liên hệ với gia đình cp nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

3. Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh và cha m học sinh được biết để thực hiện tốt nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT;
- Thường trực Thành ủy; HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố;
- Các Sở: Y tế, LĐ-TB&XH;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan, báo đài;
- Ban Giám đốc Sở;
- C
ng TTĐT của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC
Chử Xuân Dũng

 


Đang tải văn bản liên quan vui lòng chờ giây lát...
Đang cập nhật...

Menu