Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1156/SYT-NVY
V/v danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Y tế đã ban hành:

- Công văn số 714/SYT-NVY ngày 14/02/2020 về việc cập nhật hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học;

- Công văn số 1044/SYT-NVY ngày 28/02/2020 về việc phối hợp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút mới Corona (COVID-19);

Căn cứ công văn số 476/MT-VP ngày 01/03/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế về việc danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học,

Nhằm cụ thể hoá các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học, Sở Y tế đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phổ biến, hướng dẫn các trường triển khai thực hiện theo các danh mục cần thực hiện của nhà trường, giáo viên, bảo vệ nhà trường, nhân viên y tế tại trường học, học sinh và cha mẹ học sinh để phòng, tránh mắc bệnh COVID-19 cụ thể như sau:

1. Những việc học sinh cần làm tại nhà.

2. Những việc học sinh cần làm tại trường.

3. Những việc giáo viên cần thực hiện khi học sinh đi học.

4. Những việc bảo vệ nhà trường cần thực hiện.

5. Những việc nhân viên y tế tại trường học cần thực hiện.

6. Những việc nhà trường cần thực hiện trước khi học sinh quay trở lại học.

7. Những việc nhà trường cần thực hiện khi học sinh đi học.

(danh mục hướng dẫn kèm theo)

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời về Sở Y tế để phối hợp cùng xử lý, giải quyết.

(Đính kèm:

- Công văn số 476/MT-VP ngày 01 tháng 03 năm 2020 của Cục Quản lý Môi trường y tế -Bộ Y tế về việc danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

- 07 danh mục hướng dẫn kèm theo./.)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để b/cáo);
- BGĐ SYT;
- TTKSBT TP (để thực hiện);
- TTYT 24 Q-H (để thực hiện);
- PYT 24 Q-H (để thực hiện);
- Lưu: VPS, NVY.
“VHN, LDTCˮ

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Bỉnh