Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/UBND-KGVX
V/v phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Bộ Y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch trên địa bàn. Tính đến ngày 24/3/2020 tại thành phố Hà Nội ghi nhận 39 trường hợp mắc bệnh, chưa có tử vong, hầu hết đều là các ca bệnh xâm nhập từ các khu vực có dịch trên thế giới được phát hiện thông qua sàng lọc tập trung và tại cộng đồng. Tuy nhiên, ngày 18-19/3/2020 phát hiện liên tục 02 trường hợp mắc bệnh COVID-19 là nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai, hiện chưa rõ nguồn lây. Tiếp theo, ngày 24/3/2020 theo thông tin của hệ thống giám sát dịch quốc gia, ghi nhận trường hợp bệnh số 133 là bệnh nhân nữ, 66 tuổi ở huyện Tân Phong tỉnh Lai Châu, trong tháng 3/2020 có đến điều trị bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trở về nhà ở Lai Châu ngày 22/3/2020. Như vậy, đã có lây chéo trong bệnh viện, nguy cơ tiếp tục lây lan tại bệnh viện và ra cộng đồng dân cư Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác là rất cao.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, không để dịch bùng phát, trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và Sở Y tế, UBND thành phố Hà Nội báo cáo và đề nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế chỉ đạo:

1. Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khử khuẩn toàn bộ bệnh viện thường xuyên, có thể đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học hỗ trợ.

2. Bệnh viện Bạch Mai có giải pháp thực hiện xét nghiệm toàn bộ nhân viên, cán bộ y tế và người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện.

3. Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội thông báo ngay cho người dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua để tự cách ly y tế và theo dõi sức khỏe, thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế khi có biểu hiện nghi mắc bệnh (ho khan, sốt, khó thở...).

UBND thành phố Hà Nội trân trọng báo cáo, kính đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế sớm chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Y tế;
- VPUB: CVP, các PCVP;
Phòng: KGVX, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý