Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Tại tỉnh Yên Bái, công tác phòng, chống dịch bệnh đã được cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, người dân tham gia tích cực. Tính đến ngày 28/02/2020, toàn tỉnh ghi nhận 18 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tất cả được cách ly, theo dõi, điều trị tại bệnh viện, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 18/18 trường hợp đều âm tính với COVID-19 và đã được ra viện.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều nước trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có diễn biến mới rất phức tạp, khó lường, nhất là trong những ngày gần đây tại Hàn Quốc, Nhật Bản, I-ta-li-a, I-ran và một số quốc gia khác. Dịch đã lan ra hầu hết các châu lục trên thế giới. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 và để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 31/01/2020, Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 382/UBND-VX ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường theo dõi, cách ly y tế đối với người đến từ khu vực đang có dịch COVID-19.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân dân; thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện kịp thời các đối tượng phải cách ly tập trung, các đối tượng phải theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú để chỉ đạo thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường học đóng trên địa bàn theo Hướng dẫn liên ngành số 18/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 27/02/2020 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.

2. Sở Y tế

Tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ các ca bệnh nghi ngờ, sớm phát hiện trường hợp đầu tiên để cách ly, điều trị kịp thời. Thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly tại cơ sở y tế đối với người nghi nhiễm bệnh theo quy định. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ sở cách ly tập trung, khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào của bệnh đối với người đang cách ly tập trung phải lập tức đưa vào cách ly nghiêm ngặt tại cơ sở y tế. Sẵn sàng đáp ứng với những tình huống dịch phức tạp hơn.

3. Sở Ngoại vụ

- Thông báo cho các cơ quan chức năng, các đoàn khách nước ngoài từ Hàn Quốc và các nước, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 sẽ có thể đến Yên Bái về các biện pháp phòng, chống dịch mà Việt Nam áp dụng trong đó có việc miễn thị thực, tạm ngừng miễn thị thực đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch (theo thông báo của Bộ Ngoại giao).

- Thông báo cho công dân trong tỉnh không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết, nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh về Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện cách ly tập trung đối với những người từ vùng có dịch trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/02/2020 và Công văn số 382/UBND-VX ngày 24/02/2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh. Hai cơ sở cách ly tập trung (s 1 tại Trường Quân sự tỉnh, số 2 tại Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn nông trường Nghĩa Lộ) triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly y tế các đối tượng theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

5. Công an tỉnh

Tiếp tục tăng cường rà soát, cập nhật, lập danh sách và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thông tin cho Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan về những người từ vùng có dịch nhập cảnh vào địa bàn tỉnh để thực hiện việc cách ly y tế theo quy định tại Công văn số 382/UBND-VX ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết; nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh về Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc chỉ đạo thời điểm cho học sinh đi học trở lại trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức triển khai Hướng dẫn liên ngành số 18/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 27/02/2020 tới từng nhà trường, cơ sở giáo dục. Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PT và TH tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long