Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho học sinh, sinh viên ngh học nhm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Y tế;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình liên Sở số 536/TTrLN/GDĐT-YT-SLĐTBXH ngày 21/02/2020 của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề xuất của liên Sở tại Tờ trình số 536/TTrLN/GDĐT-YT-SLĐTBXH ngày 21/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố nghỉ học đến hết ngày 01/3/2020.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

3. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ban ngành liên quan và Thành phố nhằm đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh, sinh viên đến trường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- VPUB: CVP, PCVP Đặng Hương Giang; Các phòng; KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung