Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5741/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2286/HQBD-GSQL ngày 14/8/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nêu vướng mắc về C/O mẫu D điện tử do Malaysia cấp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với bản giấy của C/O mẫu D điện tử được in từ hệ thống của Malaysia (bản Preview): Đây là C/O được in từ hệ thống nội bộ của Malaysia, do đó, bản giấy C/O này chỉ dùng để tham khảo, không phải là căn cứ để kiểm tra tính hợp lệ của C/O.

2. Đối với chỉ tiêu thông tin trên C/O mẫu D điện tử: Theo quy định tại khoản 9, Điều 1 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công thương, chỉ tiêu thông tin địa điểm tại ô số 11 và ô số 12 không phải thông tin bắt buộc. Theo đó, việc thiếu thông tin này không phải căn cứ để từ chối C/O.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ bản C/O điện tử được truyền trên hệ thống một cửa quốc gia để kiểm tra tính hợp lệ C/O và xem xét xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để th/hiện);
- Cục CNTT & TK Hải quan (để ph/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành