Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1420/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giải trí VI.
(Đ/c: 195-197 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/VI ngày 17/04/2019 của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giải trí VI vướng mắc C/O mẫu D điện tử. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/4/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 2174/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng đối với trường hợp một lô hàng nhập khẩu có cả C/O điện tử và C/O bản giấy trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 29 (SC-AROO 29) thực thi Hiệp định ATIGA (C/O mẫu D) diễn ra từ ngày 11/3/2019 -13/3/2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia và công văn số 284/XNK-XXHH ngày 03/4/2019 của Bộ Công Thương.

Theo đó, công văn số 2174/TCHQ-GSQL dẫn trên chỉ áp dụng cho các tờ khai nhập khẩu đăng ký từ thời điểm công văn có hiệu lực, không áp dụng hồi tố cho các tờ khai nhập khẩu đăng ký trước thời điểm công văn có hiệu lực.

Đề nghị Công ty thông báo với nhà xuất khẩu để liên hệ với cơ quan cấp C/O liên quan để cấp C/O thay thế cho C/O đã bị từ chối.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Nghệ An (để th/hiện);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn