Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5550/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đại sứ Quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và xin trân trọng trao đổi một số nội dung liên quan đến công hàm số J.F:619/2020 như sau:

1. Về việc nộp bản giấy chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt:

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (sửa đổi tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019), người khai hải quan nộp bản giấy Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid 19), trường hợp đáp ứng các quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020, người khai hải quan được nộp bản điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O.

2. Về thông báo của cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu đề nghị áp dụng nộp C/O bản điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O:

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020, cơ quan hải quan chấp nhận C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản scan C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu thông báo về việc này.

Thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu được gửi cho Việt Nam (Bộ Công Thương và Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan) qua thư điện tử đến các đầu mối liên lạc thực thi Hiệp định hoặc bằng đường bưu điện.

3. Về định dạng bản chụp/bản scan C/O nộp cho cơ quan hải quan bằng hình thức điện tử:

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 47/2020/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận bản scan theo các định dạng PDF, JPEG...Trường hợp C/O nộp bằng hình thức điện tử phải đảm bảo truyền đầy đủ dữ liệu trên C/O tới cơ quan hải quan.

4. Về nộp Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP bằng hình thức điện tử:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Thông tư số 62/2019/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp ở dạng văn bản giấy hoặc bản điện tử.

5. Về thời hạn nộp C/O bằng hình thức điện tử:

Thời hạn nộp C/O quy định tại Điều 3, Thông tư số 47/2020/TT-BTC áp dụng cho nộp bản giấy C/O và nộp C/O bằng hình thức điện tử quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Hải quan Việt Nam kính chuyển ý kiến trên đây để Đại sứ quán Nhật Bản được biết. Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan xin được gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội lời chào trân trọng nhất./.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành