Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và xin trân trọng trao đổi một số nội dung liên quan đến công hàm số J.F:237/2021 như sau:

Qua kiểm tra hồ sơ nhập khẩu của Công ty TNHH DSFF đối với lô hàng nhập khu có liên quan, Công ty đã khai báo trên phần ghi chú nợ C/O mẫu JV trên tờ khai hải quan nhập khẩu và đã nộp bổ sung C/O mẫu JV theo đúng thời hạn quy định.

Nội dung vụ việc đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nht thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý xong, hiện không còn vướng mắc.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan xin được gửi tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành