Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/TCHQ-GSQL
V/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam.
(Đ/c: Lô 8, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam)

Trả lời công văn số 20210319 đề ngày 19/3/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Quảng Nam nêu vướng mắc liên quan đến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xử lý chứng từ chứng nhận xuất xứ bị cấp lỗi:

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, cơ quan hải quan chấp nhận việc nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ cấp thay thế, sửa chữa chứng từ tự chứng nhận xuất xứ cấp trước đó.

2. Khai báo mã số REX:

Trường hp cơ quan hải quan xác định mã số REX khai báo là có giá trị hiệu lực thì việc khai báo cụm từ “Exporter Reference No...” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Đ nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để được hướng dẫn và xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành