Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1915/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến phản ánh của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội về việc cơ quan hải quan từ chối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 737/HQTPHCM-GSQL, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã không chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ do doanh nghiệp nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu vì chứng từ này không thể hiện nội dung theo Hiệp định nào.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan cho thấy tờ khai hải quan nhập khẩu số 103430443801 đính kèm chứng từ chứng nhận xuất xứ có các thông tin tối thiểu theo quy định tại Hiệp định CPTPP, đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC). Theo đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh từ chối chứng từ tự chứng nhận xuất xứ này là không đúng quy định.

Do đó, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chấn chỉnh và luân chuyển công chức hải quan thực hiện từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ không đúng quy định, đồng thời chấn chỉnh công tác báo cáo của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khi không gửi báo cáo chi tiết theo đúng yêu cầu của Tổng cục. Báo cáo kết quả xử lý gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/4/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành