Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 199/HQBN-NV ngày 14/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh vướng mắc về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do Công ty nộp C/O không đúng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, cơ quan hải quan không có cơ sở để xem xét tiếp nhận C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan và xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành