Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2779/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hàng Hải PHC
(S 2/3C đường Lê Hồng Phong (Phòng 2.4 tòa nhà Khánh Hội), Phường Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/PHC ngày 14/5/2018 của Công ty TNHH Hàng Hải PHC về hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, ngày 13/3/2018, Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) đã có công văn số 2773/BTC-CST trả lời Công ty như sau:

"Trường hợp Công ty TNHH Hàng hải PHC cung cp dịch vụ vận tải bin quốc tế nếu đáp ứng được điều kiện về dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; dịch vụ cung cp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ thì được coi là dịch vụ xuất khẩu và được hoàn thuế GTGT đi với trường hợp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định tại Luật s 106/2016/QH13. Công ty TNHH Hàng hải PHC liên hệ với Cục Thuế thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định.”

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hàng Hải PHC được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Website-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

Lưu Đức Huy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2779/TCT-CS năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2779/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/07/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Lưu Đức Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản