Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2908/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam.
(Đ/c: KCN Mỹ Xuân A2, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6040/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về kiến nghị của Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 04/06/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2198/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xác định tỷ trọng tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu của Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam (bản photo công văn kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành để xác định nguồn nguyên liệu sản xuất và sản phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam và xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH Cửu Tinh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân