Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4427/TCT-CS
V/v Hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4645/CT-KK&KTT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề hoàn thuế GTGT đối với vận tải quốc tế, Bộ Tài chính đã có công văn số 18998/BTC-CST ngày 30/12/2016 hướng dẫn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (bản photocopy công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK&KTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy