Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4037/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018.

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.
(Đ/c: Tân Trung, Thạch Trung Hà Tĩnh. SĐT: 0393683773)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 03/CV-18 ngày 3/7/2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải và công văn số 1046/CT-TTHT ngày 7/6/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên: vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện về vận tải quốc tế tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy