Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20569/CT-TTHT
V/v lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8
(Địa chỉ: Phòng 804-B, tòa nhà Sun Red River, s 23 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; MST: 0107401117)

Trả lời công văn số 029/2018/IQ8-GD-OL ngày 24/10/2018 của Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Ngày 03/4/2019, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1194/TCT-CS hướng dẫn vướng mắc về lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn. Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản phô tô để đơn vị nghiên cứu thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Xăng dầu Idemitsu Q8 biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn