Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/BHXH-VP
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng, chng dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và báo cáo của BHXH các địa phương, trong thời gian 15 ngày triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có hệ thống BHXH, đã được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả; các hoạt động kinh tế - chính trị, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội... cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; thực hiện văn bản số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm), BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19; Bộ Y tế, cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn và BHXH Việt Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid 19; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia theo quy định, đặc biệt là những nhiệm vụ liên quan đến việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, xây dựng kế hoạch ứng phó, điều hành đối với các phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện trong tình huống có cán bộ bị lây nhiễm, đảm bảo nếu dịch bệnh diễn biến xấu vẫn không ảnh hưởng đến giao dịch của đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

2. Đối với các đơn vị thuộc địa bàn phải tiếp tục cách ly xã hội (nhóm địa phương có nguy cơ cao và có nguy cơ)

Tiếp tục xây dựng phương án và thực hiện việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công sở, làm việc trực tuyến tại nhà; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia..., theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn tại các Công văn: số 1058/BHXH-TCCB ngày 31/3/2020, số 1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020, số 1068/BHXH-PC ngày 01/4/2020, số 1071/BHXH-BT ngày 01/4/2020, số 1072/BHXH-CSYT ngày 01/4/2020, số 1164/BHXH-PC ngày 13/4/2020 của BHXH Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 16/4/2020 đến hết thời điểm phải cách ly (theo quy định về thời gian thực hiện cách ly xã hội của từng địa phương).

- Các đơn vị lập danh sách phân công lãnh đạo trực làm việc tại cơ quan trong thời gian cách ly xã hội (họ tên, chức danh, số điện thoại di động, cố định), gửi về Văn phòng BHXH Việt Nam (email: tonghop.vanphong@vss.gov.vn) trước ngày 15h ngày 17/4/2020 để tổng hợp, theo dõi chung toàn Ngành.

3. Đối với các đơn vị không thuộc địa bàn phải tiếp tục cách ly (nhóm địa phương có nguy cơ thấp)

Tổ chức, triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; phát huy tối đa tính năng, tác dụng của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm của Ngành, tăng cường làm việc trực tuyến để thực hiện giãn cách xã hội; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Trung ương, địa phương và hướng dẫn tại các Công văn số 320/BHXH-VP ngày 06/02/2020, số 820/BHXH-VP ngày 13/3/2020 của BHXH Việt Nam.

4. Phân công, bố trí công chức, viên chức trực xử lý, giải quyết công việc trong những ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5/2020 (họ tên, chức danh, số điện thoại di động, c định), gửi về Văn phòng BHXH Việt Nam (email: tonghop.vanphong@vss.gov.vn) trước ngày 28/4/2020 để tổng hợp.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam (theo các nội dung nêu ti Công văn số 1156/BHXH-VP ngày 13/4/2020) trước 10 giờ ngày 04/5/2020 (nếu có tình huống bất thường ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ngành phụ trách để có phương án chỉ đạo xử lý)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ QG PCDB Covid 19 (để b/c);
- Văn phòng CP (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để chỉ đạo);
- Đảng ủy cơ quan;
- Văn phòng Hội đồng quản lý;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn