Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/BHXH-VP
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tình hình dịch bệnh trên thế giới hiện đang diễn biến rất phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới; trong đó có một số nước láng giềng có chung đường biên giới phía Tây Nam nước ta; trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao. Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; văn bản số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (gửi kèm theo); để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh; BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh; tăng cường cảnh giác hơn nữa với nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của đơn vị, doanh nghiệp, người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi cơ quan, đơn vị; nhất là đối với các bộ phận, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân; kịp thời xử lý nghiêm hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch.

3. Tiếp tục hạn chế việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

4. Trường hợp phát sinh ca lây nhiễm dịch bệnh hoặc nguy cơ lây nhiễm (F1, F2, F3...) trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, phải tập trung triển khai, áp dụng ngay các biện pháp cách ly, khoanh vùng, ứng phó với dịch bệnh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y tế và chính quyền địa phương. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, bố trí linh hoạt công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời, linh hoạt việc thu BHXH, BHTN, BHYT, cấp, gia hạn thẻ BHYT; chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT..., đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

5. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nghiêm túc quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức về phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế tụ tập, tham gia các sự kiện, hoạt động người; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (nhất là đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân; tại nơi công cộng; tại các nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng...).

Trường hợp công chức, viên chức, người lao động đã đi, đến, trở về từ nhũng khu vực, địa điểm có dịch bệnh hoặc có triệu chứng, nguy cơ bị lây nhiễm (F1, F2, F3...), phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế và các biện pháp cách ly, phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, chính quyền địa phương; đồng thời, thông tin ngay đến Thủ trưởng đơn vị để kịp thời có biện pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung trên; trường hợp có phát sinh dịch bệnh tại đơn vị, địa phương, kịp thời tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia PCDB Covid-19 (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Đảng ủy CQ, Công đoàn CQ, VP HĐQL;
- Lưu: VT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh