Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/BHXH-CSYT
V/v phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Ngày 23/4/2021 Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 541/CĐ-TTg về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã sao gửi BHXH các tỉnh để tổ chức thực hiện. Để thực hiện quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, đặc biệt là thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, không để dịch lây lan trong cộng đồng, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp, thống nhất với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) thực hiện nghiêm Công điện số 97/CĐ-BYT ngày 29/01/2021 của Bộ Y tế và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 310/BHXH/CSYT ngày 4/2/2021 và Công văn số 346/BHXH-CSYT ngày 8/02/2021, lưu ý một số nội dung sau:

1. Tổ chức việc kê đơn, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú các bệnh mãn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối đa 3 tháng).

2. Xét nghiệm SARS-CovV-2 đối với người bệnh theo hướng dẫn tại Công văn 5268/BYT-KCB ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế để phát hiện sớm và ngăn ngừa cách ly triệt để.

3. Hướng dẫn việc chuyển tuyến, hẹn tái khám phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương đảm bảo thuận lợi cho người bệnh BHYT và an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Đề nghị BHXH thực hiện theo ý kiến chỉ đạo nêu trên, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam khó khăn vướng mắc để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);
- UBCVĐXH của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- HĐQLBHXH Việt Nam (để b/c);
- Tổng Giám đốc
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, TST, GĐĐT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ph
ạm Lương Sơn