Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/BHXH-VP
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao, để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Nghiêm túc quán triệu và thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg , Chỉ thị số 06/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

2. Tuân thủ, thực hiện triệt để các khuyến cáo về các biện pháp dự phòng, cách ly của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, họp tập trung, trường hợp cần thiết tổ chức hội nghị, họp bằng hình thức trực tuyến; không tổ chức đi lễ hội, hạn chế đến những nơi đông người.

4. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch do chủng mới Corona gây ra cũng như cách phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phổ biến để công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh do chủng mới Corona gây ra và tự phòng tránh.

5. Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương có các biện pháp phòng chống như: phun thuốc khử trùng tại các trụ sở cơ quan; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bố trí dung dịch sát khuẩn tại các phòng họp, cổng ra vào cơ quan; trang bị đầy đủ khẩu trang cho công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến giao dịch, làm việc; khuyến khích công chức, viên chức và người lao động đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giải quyết công việc, nhất là với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc với cơ quan BHXH.

6. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nâng cao nhận thức, ý thức về tự phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tham gia lễ hội, đi thăm quan, du lịch đến những nơi có dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, của Ngành về phát ngôn, không truyền bá, đưa các thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung trên; trường hợp có phát sinh dịch tại đơn vị, địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo BHXH Việt nam (qua Văn phòng) và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia PCDB Corona (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Đảng ủy CQ, Công đoàn CQ, VP HĐQL;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương