×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/QLLĐNN-VP
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Trước tình hình diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19, nhiều khu vực, nước và vùng lãnh thổ đã và đang thực hiện các biện pháp, chính sách quyết liệt nhằm kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh; nhiều hãng hàng không đã tuyên bố hủy đường bay tới các khu vực có dịch bệnh.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, tránh tổn thất cho doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài của các nước, vùng lãnh thổ; trao đổi với đối tác và người lao động để có kế hoạch xuất cảnh phù hợp cho người lao động (trong trường hợp không thể lùi thời hạn xuất cảnh), đảm bảo người lao động nhập cảnh hợp pháp, an toàn.

2. Thông tin đầy đủ các chính sách, quy định của nước tiếp nhận đối với người lao động về thủ tục nhập cảnh, hướng dẫn y tế, quyền lợi người lao động được hưởng trong trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

3. Tiếp tục thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 350/QLLĐNN-VP ngày 27/02/2020 của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để doanh nghiệp biết và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Văn Thanh (để báo cáo);
- Trung tâm lao động ngoài nước (để thực hiện);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo Cục (để phối hợp);
- Các Ban QLLĐ VN ở nước ngoài;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sĩ Dũng