Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/BHXH-BT
V/v: Cấp, gia hạn thẻ BHYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách BHYT theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tiếp theo Công văn số 1058/BHXH-TCCB và Công văn số 1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020 của BWCH Việt Nam; BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo đến các Đại lý thu BHXH, BHYT:

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT. Trong trường hợp chưa nộp tiền ngay cho cơ quan BHXH thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan BHXH đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

- Sau ngày 15/4/2020, thời điểm hết thực hiện việc cách ly theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan BHXH theo quy định.

2. BHXH các tỉnh, thành phố phải bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý không thu tiền vì lý do bất khả kháng.

3. Trong quá trình tiếp xúc với người dân thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện, kịp thời phản ánh những vướng mắc tới Lãnh đạo Ngành, Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam để được giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: CSYT, ST, TT;
- Lưu: VT, BT.

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THU
Dương Văn Hào