Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11276/BTC-NSNN
V/v một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trong những tháng cuối năm 2013 như sau:

1- Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp của địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng với cơ quan thu để kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đẩy nhanh việc xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế và phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề có điều kiện để bù đắp các phần giảm thu do miễn, giảm, giãn thuế. Rà soát xác định cụ thể số thuế được miễn, giảm, gia hạn theo Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ để kịp thời đôn đốc thu ngay vào NSNN số thuế được gia hạn đến thời hạn phải nộp vào ngân sách,… Trên cơ sở đó, phấn đấu quyết liệt hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được cấp có thẩm quyền giao.

2- Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên; thực hiện cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách; tiết giảm chi ngân sách. Rà soát, sắp xếp và phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên và thực hiện chi trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu đã quy định. Hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương chặt chẽ trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp tập trung cho các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh,…50% nguồn dự phòng ngân sách còn lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách địa phương giảm lớn.

3- Căn cứ khả năng thu để chủ động tổ chức điều hành chi ngân sách địa phương. Trường hợp thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán giao, sau khi đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi mà vẫn không bù đắp được số giảm thu, các địa phương chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương, như: nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã đảm bảo nguồn cải cách tiền lương theo lộ trình; tăng thu ngân sách địa phương năm 2012 sau khi đã dành để thực hiện thực hiện cải cách tiền lương theo quy định (nếu có); tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (sau khi bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội), 10% tiết kiệm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013); 50% dự phòng ngân sách địa phương năm 2013; kết dư ngân sách năm 2012 và 30% quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước,…để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Đối với số thu tiền sử dụng đất, trường hợp giảm thu so với dự toán thì thực hiện cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện của công trình, dự án được bố trí chi từ nguồn thu này.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ báo cáo về Bộ Tài chính tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, số thuế miễn, giảm, giãn, tiết kiệm chi, số cắt, giảm, giãn chi và các nguồn lực tài chính địa phương (chi tiết theo các nguồn nêu trên) có thể huy động để bù đắp trong trường hợp giảm thu ngân sách địa phương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c)
- VPCP:
- Bộ KHĐT;
- Sở Tài chính (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
- Cục thuế (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
- Cục Hải quan (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
- KBNN (Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW)
- Các đơn vị: TCT, TCHQ, KBNN, Vụ Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 11276/BTC-NSNN về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 11276/BTC-NSNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/08/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/08/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản