Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13325/BTC-NSNN
V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012. Bộ Tài chính đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, đồng thời định kỳ trước ngày 25 hàng tháng có báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

2. Đối với địa phương có khó khăn về nguồn thu đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành và chính quyền cấp huyện, xã triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, đồng thời, chủ động sử dụng các nguồn tài chính của địa phương để chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ. Riêng đối với tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lương hưu, trợ cấp người có công và trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc,… và các chế độ chính sách an sinh xã hội theo quy định phải đảm bảo chi trả kịp thời, không để xảy ra trường hợp nợ lương ở các cấp ngân sách.

3. Trong quá trình điều hành, trường hợp sau khi đã bố trí, sắp xếp cân đối các nhiệm vụ thu, chi theo Chỉ thị số 22/CT-TTg , địa phương còn có khó khăn về nguồn để thực hiện việc chi trả chế độ tiền lương và các chế độ chính sách an sinh xã hội, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố báo cáo ngay về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTg);
- Sở Tài chính; Các tỉnh thành phố trực thuộc TW
- Cục thuế; Các tỉnh thành phố trực thuộc TW
- Cục Hải quan; Các tỉnh thành phố trực thuộc TW
- KBNN; Các tỉnh thành phố trực thuộc TW
- Các đơn vị: TCT, TCHQ, KBNN, Vụ Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ NSNN. (350)

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 13325/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân hàng nhà nước những tháng cuối năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 13325/BTC-NSNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 02/10/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Vương Đình Huệ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 02/10/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản