Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16471/BTC-NSNN
V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN cuối năm 2011

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Nhờ nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ và kịp thời các giải pháp, chính sách của Chính phủ về điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và NSNN năm 2011 và tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, kinh tế vĩ mô đang dần đi vào ổn định; những khó khăn trong sản xuất đã và đang được các cấp, các ngành tích cực tháo gỡ; xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước… Mặc dù vậy tình hình hiện nay tiếp tục phát sinh nhiều yếu tố khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không thuận đến hoạt động thu, chi ngân sách; đáng chú ý là kinh tế tiếp tục đối mặt với những tác động bất lợi từ bên ngoài; sản xuất - kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp tiếp tục khó khăn; thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn còn căng thẳng; áp lực tăng tỷ giá cuối năm; thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu phục hồi; kiểm soát lạm phát vẫn là vấn đề cần ưu tiên; một số chính sách an sinh xã hội chậm được triển khai… Bên cạnh đó, diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi cũng tiềm ẩn những nguy cơ tác động bất lợi đến đời sống của nhân dân và hoạt động NSNN trong thời gian tới.

Trước tình hình đó, để thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN, hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8221/VPCP-KTTH ngày 18/11/2011 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời chủ động nguồn thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và những nhiệm vụ trọng yếu trong tháng cuối năm, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là các Bộ, cơ quan Trung ương) và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về thu ngân sách:

Tổ chức thực hiện đầy đủ những giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách theo quy định tại Nghị quyết của Chính phủ số 02/NQ-CP ngày 9/1/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2011 và số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tăng cường phối hợp và chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp dưới thực hiện:

(1) Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tài chính, thuế, đất đai, thủ tục hành chính; cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu, góp phần kiềm chế lạm phát, tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; xây dựng đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thực hiện tốt việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp hoạt động đặc thù, cá nhân và hộ kinh doanh, miễn thuế thu nhập cá nhân cho một số nhóm đối tượng theo đúng Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

(2) Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Quản lý các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là ở các doanh nghiệp có số thu lớn, các khoản thu liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, tài nguyên khoáng sản và thuế xuất nhập khẩu; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế. Thực hiện rà soát để nắm chắc nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn; kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN theo quy định của pháp luật và chấn chỉnh, xử lý các sai phạm. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế. Phấn đấu thu NSNN vượt mức Hội đồng nhân dân quyết định và mức đã báo cáo Quốc hội.

2. Về chi ngân sách:

(1) Căn cứ nhiệm vụ chi NSNN năm 2011 được giao và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện điều hành chi ngân sách theo định hướng thắt chặt tài khóa phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; chi trong phạm vi dự toán được giao, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí. Các địa phương chủ động dành nguồn đối phó với thiên tai, dịch bệnh và xử lý các nhu cầu cấp thiết về an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh… tại địa phương.

(2) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng; tăng cường quản lý, sử dụng NSNN được giao. Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện rà soát đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, các nhiệm vụ chưa triển khai, các khoản chi chưa phân bổ… để triển khai thực hiện ngay, hạn chế chuyển nguồn sang năm sau; không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đối với những cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương được giao chủ trì sớm ban hành văn bản hướng dẫn, làm cơ sở tổ chức thực hiện; trong đó: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 và hướng dẫn triển khai Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và hướng dẫn triển khai Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao” theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

(3) Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già yếu cô đơn, không nơi nương tựa,…); trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn; chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ… Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, đối tượng chính sách bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh và chịu tác động bất lợi do giá cả tăng; đảm bảo hỗ trợ kịp thời đến được người dân, góp phần ổn định sản xuất và đời sống của người dân. Tăng cường kiểm tra giám sát việc hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo theo Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện rà soát lại toàn bộ các khoản thu phí, lệ phí; đình chỉ, bãi bỏ ngay các khoản thu phí, lệ phí, các khoản huy động đóng góp không đúng quy định. Đồng thời, chủ động dành nguồn lực để phòng chống và kịp thời khắc phục hậu quả lụt bão, thiên tai, hỗ trợ cứu đói… bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Đối với các nhiệm vụ, chính sách được Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện, các địa phương khẩn trương tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện và nhu cầu kinh phí theo quy định để Trung ương cân đối, đảm bảo nguồn để thực hiện nhiệm vụ và chi trả cho các đối tượng chậm nhất trước ngày 31/12/2011.

(4) Quản lý, sử dụng nguồn dự phòng NSNN và tăng thu ngân sách năm 2011 theo đúng quy định, trong đó chú ý đảm bảo nguồn để xử lý khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Sử dụng số kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên của 9 tháng cuối năm 2011 cho các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

(5) Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước tăng cường kiểm soát chi, tạm dừng thanh toán đối với việc trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng… theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính; từ chối thanh toán các khoản chi ngân sách không đủ điều kiện chi, sử dụng sai quy định.

3. Về công tác quản lý giá cả thị trường:

Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 2050/CT-TTg ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường bình ổn thị trường giá cả trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rà soát bãi bỏ các khoản phí, lệ phí bất hợp lý, trái quy định của pháp luật để tiết kiệm thời gian, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành; thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; căn cứ tình hình sản xuất, tiêu dùng tại địa phương, đảm bảo nguồn tài chính và chỉ đạo sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa… nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh việc thực hiện niêm yết giá, tăng giá tự phát tại các chợ dân sinh và cửa hàng bán lẻ; chủ động có biện pháp chống đầu cơ, nâng giá…

4. Về triển khai dự toán NSNN năm 2012:

Căn cứ dự toán NSNN năm 2012 được giao, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ dự toán thu chi NSNN cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới bảo đảm đúng quy định; trong đó chi NSNN được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, không chi ngoài dự toán; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân bổ vốn cho các dự án đầu tư theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ; tăng cường tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Tài chính, KBNN, Cục Thuế, Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, KBNN, các Vụ, Cục trong Bộ;
- Lưu: VT, NSNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 16471/BTC-NSNN điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước cuối năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 16471/BTC-NSNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/12/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/12/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản