Hệ thống pháp luật

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/LĐTBXH-KHTC
V/v tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị số 06/CT-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ; đặc biệt tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, cụ thể như sau:

1. Về quản lý đầu tư phát triển

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát các dự án đầu tư đang được thực hiện đối với từng hạng mục công trình, từng khoản chi phí; kiên quyết cắt giảm vốn đối với các hạng mục chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả sử dụng thấp, các khoản chi phí không hợp lý; ưu tiên tập trung vốn cho các dự án, các hạng mục công trình kết thúc đầu tư nhanh chóng đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án: Phải tính toán cân nhắc tính khả thi và thời gian thực hiện dự án theo hướng tập trung, dứt điểm. Trường hợp không đảm bảo nguồn vốn để thực hiện dự án theo tiến độ thì tạm dừng hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện của những năm tiếp theo.

- Quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch công tác đấu thầu đối với các gói thầu để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình nghiệm thu để đảm bảo số lượng, chất lượng sản phẩm đúng giá trị thanh toán.

2. Về chi thường xuyên

- Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi nước ngoài từ ngân sách nhà nước.

- Chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị; tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu...

- Thực hiện việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, không bao gồm các khoản lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ; tiết kiệm chi 10% để tạo nguồn cải cách lương từ dự toán giao đầu năm theo quy định.

- Thực hiện nghiêm quy định không mua xe công, trừ trường hợp xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác.

- Dừng triển khai thu hồi ngân sách đối với các khoản kinh phí thường xuyên đã được giao dự toán đầu năm nhưng chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật và trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia và các nhiệm vụ cụ thể khác:

- Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của từng Chương trình, đề án rà soát tất cả các dự án, mục tiêu để đảm bảo triển khai đồng bộ các nội dung công việc theo đúng mục tiêu đã được phê duyệt và các văn bản quy định. Khắc phục triệt để tình trạng đầu tư thiếu đồng bộ giữa các nội dung của dự án như: mua sắm thiết bị nhưng không có nhà xưởng, không có giáo viên, giáo trình đồng bộ, hiệu quả khai thác thiết bị thấp...

- Triệt để tiết kiệm, cắt giảm các hội nghị triển khai, hội nghị tổng kết, hội thảo, tập huấn không cần thiết; lồng ghép các hoạt động kiểm tra, giám sát các dự án, hoạt động của các Chương trình, đề án do một đơn vị quản lý trên cùng một địa bàn để tiết kiệm chi phí, tránh tốn kém cho địa phương, cơ sở.

4. Chi thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

- Quản lý kinh phí chi trả thực hiện chính sách ưu đãi Người có công đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách; thực hiện rà soát điều chỉnh tăng, giảm đối tượng kịp thời; đảm bảo trợ cấp ưu đãi đến đối tượng đầy đủ, kịp thời.

- Triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên (văn phòng phẩm, hội nghị, mua sắm trang thiết bị...) từ nguồn kinh phí quản lý kinh phí ưu đãi người có công.

Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện các yêu cầu về tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước nêu trên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1655/LĐTBXH-KHTC về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 1655/LĐTBXH-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 11/05/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Phạm Thị Hải Chuyền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/05/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản