Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4496/BNN-TC
V/v: điều hành ngân sách năm 2013 đối với lĩnh vực chi thường xuyên

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp, Thủy sản
- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
- Các Ban quản lý Dự án thuộc Bộ

Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính có công văn số 12067/BTC-HCSN v/v điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Quán triệt công tác điều hành ngân sách năm 2013 tại công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (công văn được đăng tải trên trang Web của Vụ Tài chính - http://www.vutaichinhbnn.gov.vn)

2. Một số yêu cầu cụ thể:

+ Đăng ký với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch phương án tiết kiệm 10% mà đơn vị đã được Bộ thông báo tại văn bản số 3609/BNN-TC ngày 8/8/2013.

+ Thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan có thẩm quyền khác.

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, và tiết kiệm đối với những nội dung sau:

- Các khoản mua sắm, sửa chữa đến hết ngày 30/9/2013 nhưng chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu.

- Các chương trình, dự án, đề án, đề tài đã được bố trí dự toán nhưng đến hết ngày 30/9/2013 chưa triển khai thực hiện.

- Các khoản chi đã bố trí trong dự toán nhưng chưa thực sự cấp bách: mua xe công; chi phí điện nước; điện thoại; văn phòng phẩm, xăng dầu; chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước.

+ Các đơn vị thực hiện tiết kiệm 10% từ số thu phí được để lại chi (trừ học phí, viện phí) của 5 tháng cuối năm, cụ thể: Số tiết kiệm = (Dự toán được để lại chi đầu năm - các khoản lương, phụ cấp, tiền công và các khoản chi khác cho con người theo chế độ): 12 tháng x 5 tháng x 10%.

Phương án tiết kiệm gửi về Bộ (Vụ Tài chính) trước ngày 5/10/2013 bằng văn bản và email: ha.mard@yahoo.com.vn để tổng hợp và gửi Bộ Tài chính hiệp y thực hiện.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Bộ (Vụ Tài chính) theo đúng thời hạn nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c)
- Các đ/c Thứ trưởng (b/c);
- Các Vụ: KH, TCCB, KHCN&MT; VP Bộ (p/h);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4496/BNN-TC điều hành ngân sách năm 2013 đối với lĩnh vực chi thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 4496/BNN-TC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/09/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Phạm Văn Hưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/09/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản