Thủ tục hành chính: Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS208
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tại địa phương nơi có bến xe hàng được đề nghị công bố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tại địa phương nơi có bến xe hàng được đề nghị công bố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng