Thủ tục hành chính: Cấp bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269077-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng