Thủ tục hành chính: Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269130-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng