Thủ tục hành chính: Đóng dấu nổi trên bằng tốt nghiệp - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Đóng dấu nổi trên bằng tốt nghiệp - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269088-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng tốt nghiệp hoàn chỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng