Thủ tục hành chính: Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở giáo dục lập danh sách dự thi không đúng với hồ sơ gốc học sinh - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở giáo dục lập danh sách dự thi không đúng với hồ sơ gốc học sinh - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-269085-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật không quy định nhưng thực tế giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng