Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-BS195
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Giáo dục Đào tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Văn bản pháp luật không quy định nhưng Thực tế giải quyết 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng