Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5344/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5078/BNN-TCLN ngày 31/7/2020 về việc áp mã HS đối với ván ghép thanh khi xuất khẩu;

Trên cơ sở ý kiến của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tại công văn ngày 03/8/2020 về việc phân loại và áp dụng mức thuế mặt hàng tấm gỗ;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại Thông báo số 1660/TB-KĐ4 ngày 20/11/2019 của Chi cục Kiểm định Hải quan 4; công văn số 620/KĐHQ-KĐ ngày 03/8/2020 của Cục Kiểm định hải quan; công văn bổ sung thông tin số 2920/XNK ngày 29/6/2020 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Mộc Cát Tường và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Ván gỗ cao su ghép - Rubber Wood Finger Joint Laminated Panels dày 44mm x rộng 1100mm x dài 400mm#&VN (mục 06 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Mộc Cát Tường

Địa chỉ: 620/86 đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. MST: 3603181908.

3. Số ngày tờ khai hải quan: 30201096641/B11 ngày 23/7/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Gỗ cao su dạng tấm, đã bào, đã chà nhám, kích cỡ (44 x 1100 x 4500)mm, được ghép ngang từ các thanh đã ghép nối đầu. Tấm chưa sử dụng được ngay, phải qua gia công thêm để làm ván lót sàn, mặt bàn, cầu thang,... tùy thuộc vào mục đích sử dụng (Theo quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Mộc Cát Tường cung cấp bổ sung thì Tấm gỗ cao su đã được sản xuất hoàn chỉnh qua 14 công đoạn, có thể sử dụng cho từng mục đích cụ thể)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gỗ cao su dạng tấm, đã bào, đã chà nhám, kích cỡ (44 x 1100 x 4500)mm, được ghép ngang từ các thanh đã ghép nối đầu. Tấm chưa sử dụng được ngay, phải qua gia công thêm để làm ván lót sàn, mặt bàn, cầu thang,... tùy thuộc vào mục đích sử dụng (Theo quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Mộc Cát Tường cung cấp bổ sung thì Tấm gỗ cao su đã được sản xuất hoàn chỉnh qua 14 công đoạn, có thể sử dụng cho từng mục đích cụ thể)

thuộc nhóm 44.18 “Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả tấm gỗ có lõi xốp, tấm lát sàn đã lắp ghép và ván lợp (shingles and shakes)”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 4418.99 “- - Loại khác”, mã số 4418.99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này thay thế Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4250/TB-TCHQ ngày 24/6/2020./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Mộc Cát Tường (Đ/c: 620/86 đường Đồng Khởi, phường Trảng Dài, Biên Hòa Đồng Nai);
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thay trả lời công văn số 5078/BNN-TCLN ngày 31/7/2020);
- Hiệp hội Gỗ và Lâm sản (Số 189 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 56/2020/CV-VIFOREST ngày 10/7/2020 và số 59-2020/DC-VIFOREST ngày 14/7/2020);
- Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định; (Đ/c: Tầng 03, Tòa nhà Phú Tài, Số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) (thay trả lời công văn số 393/CV-HH/2020);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng