Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-234405-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:
- Thời hạn thẩm định tối đa là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ và thời gian lấy mẫu phân tích để kiểm chứng);
- Thời hạn phê duyệt tối đa là 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chủ cơ sở chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ), trong đó: thời gian xử lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa 05 ngày, thời gian phê duyệt tại Ủy ban Nhân dân tỉnh tối đa 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng