Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-267157-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh; Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ đăng ký chất thải nguy hại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng