Thủ tục hành chính: Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-266143-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- Thời hạn thẩm định tối đa là 12 ngày làm việc.
- Thời hạn phê duyệt báo cáo ĐTM tối đa là 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó thời gian xử lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường tối đa 06 ngày, thời gian phê duyệt tại UBND tỉnh tối đa 02 ngày); không bao gồm thời gian chủ dự án chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng