Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-267155-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trường hợp phải phân tích mẫu để kiểm định thời hạn không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chứng nhận cơ sở đó hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng